W

Win Movie Maker 2022

videowinsoft.com – 17633400MB – Shareware – Windows Mac
Phiên bản mới nhất
2022
An toàn để cài đặt

Win Movie Maker is a video editing software developed by videowinsoft.com. This software is designed to help users create high-quality videos by providing various editing features including adding text, music, and effects to videos.

The software is user-friendly, allowing both professionals and beginners to create videos. Users can select from a range of video and audio formats to import and export their videos. They can also trim, split, and cut videos to their desired length.

Win Movie Maker has a range of built-in filters that can be used to enhance the visual effects of videos. Its user interface is easy to navigate and understand, making it easy for users to navigate between menus and options.

Users are also provided with a library of soundtracks, allowing them to add background music to their videos. Additionally, the software allows users to add text overlays to their videos, making them more engaging and informative.

Win Movie Maker is an excellent video editing tool for anyone looking to create high-quality videos quickly and easily. Its features are diverse, making it suitable for anyone from hobbyist videographers to professional video editors.

Tổng quan

Win Movie Maker là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi videowinsoft.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Win Movie Maker là 2022, phát hành vào ngày 10/04/2023. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/09/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 2022, được sử dụng bởi 55 % trong tất cả các cài đặt.

Win Movie Maker đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 17633400MB.

Win Movie Maker Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Win Movie Maker cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
videowinsoft.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.